Author Archives: admin website

พิธีบรรพชาสามเณรวัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีบรรพชาสามเณรวัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบรนิเวศวิหาร เมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปัฒชาย์ ในการบรรพชา ให้กับสามเณรในครั้งนี้ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันครบรอบ ๙ ปี ในการจากไปของ “หลวงพ่อสมเด็จ” เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจารมหาเถร)

วันนี้ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันครบรอบ ๙ ปี ในการจากไปของ “หลวงพ่อสมเด็จ” เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัริยารามราชวรวิหาร,อดีตผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต,อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ก่อตั้งวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสมเด็จที่มีต่อพระภิกษุ-สามเณรวัดชูจิตธรรมารามและศิษยานุด้วยความเคารพอย่างสูง