เวลา 14.52 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนค่าภัตตาหาร, การศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

วัดชูจิตธรรมาราม เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และสามเณร ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเดิมชื่อ วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นวัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชูจิตธรรมาราม เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลชูจิตารมย์ ที่ถวายที่ดิน โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2521 ต่อมาปี 2555 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ปัจจุบัน มี พระราชวัชราภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ 37 รูป สามเณร 213 รูป จำพรรษาและศึกษาเล่าเรียน

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลแด่พระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธ ตลอดจนรักษาผู้ยากไร้ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสถานพยาบาลไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งมูลนิธิสิรินธรขึ้น ภายในมีแผนกจักษุกรรม และแผนกทันตกรรม รวมทั้งมีแพทย์อาสาสมัครเฉพาะทางมาทำการรักษาทางอายุรกรรม ปัจจุบันได้ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแด่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ปีละกว่า 1,000 ราย ด้วย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทน บริษัท ดีเด้นท์ทัล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องยูนิตทำฟัน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งห้องความดันลบในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่สถานพยาบาลฯ

ขอบคุณ https://news.ch7.com/detail/442568

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *