ด้วยพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อุฏฺฐายีมหาเถร) วัดมกุฏกษัตริยาราม

ขณะทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ว่า ความสำคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ จะต้องอนุวัติให้ทันกับความเจริญของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พระองค์จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2513 – 2514 ได้ทรงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ร่างหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และประกาศใช้เป็นหลักสูตรหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. 2514 สมัย ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกระทรวงประกาศใช้หลักสูตรแล้ว พระองค์ท่านได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกขึ้น ชื่อว่า โรงเรียนวชิรมกุฎ ที่บริเวณหลังวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพ ฯ เป็นสาขาแห่งหนึ่งของสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตร พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ในปีเดียวกันนี้ นายฉบับ คุณนายสงวน ชูจิตารมย์ ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน 186 ไร่ ที่ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อมาได้มีผู้บริจาคซื้อถวายเพิ่มเติมเป็น 736 ไร่) ให้เป็นที่ตั้งสถานศึกษาของคณะสงฆ์ขยายการศึกษาออกไปสู่ชนบทเปิดทำการสอนพระภิกษุสามเณรขึ้น ได้ทรงวางวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันสงฆ์แห่งนี้ไว้ 6 ประการ คือ :-

1. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์
2. เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยเล่าเรียนของพระภิกษุ – สามเณร
3. เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยเล่าเรียนวิชาการทางพระพุทธศาสนาของชาวต่างประเทศ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
5. เพื่อเป็นสถานที่อบรมในด้านการปฏิบัติธรรม
6. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบรมพระภิกษุผู้จะปฏิบัติศาสนกิจในระดับสูง เช่น งานด้านการปกครอง การเผยแผ่ การสาธารณูปการ เป็นต้น

ขณะที่ทรงเตรียมการจะดำเนินงานภายหลังชาวบ้านเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว แต่พระดำริดังกล่าวยังมิทันสัมฤทธิผลพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ต่อมาปี พ.ศ. 2516 พระเถรานุเถระ ผู้มีบทบาทในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์หลายรูป เช่น

1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ วัดบวรนิเวศวิหาร
2. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม
3. พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกโร) วัดเทพศิรินทราวาส
4. พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร
5. พระเทพเมธาจารย์ (สุวรรณ กญฺจโน) วัดมกุฏกษัตริยาราม
6. พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) วัดมกุฏกษัตริยาราม
7. พระราชธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล
8. พระราชสุทธิมงคล (มนู ฐิตปญฺโญ) วัดมกุฏกษัตริยาราม

ได้ร่วมกันก่อตั้งสถาบันสงฆ์แห่งนี้ขึ้น เริ่มแรกใช้ชื่อว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวังน้อย เป็นที่รู้จักกันของประชาชนโดยทั่วไปว่า วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย ในปี พ.ศ. 2519 ได้ขอตั้งเป็นวัดชื่อ วัดชูจิตธรรมาราม เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมย์ ผู้ถวายที่ดินเพื่อการก่อตั้งครั้งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2520 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระนามาภิไธยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารว่า มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และทรงพระราชทานพระ-นามาภิไธย่อว่า ม.ว.ก. ภายใต้สีมาธรรมจักร พร้อมทั้งพระราชทานสุภาษิตว่า วชิรูปมจิตฺโต สิยา (พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร) ให้เป็นตราประจำวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521 วัดชูจิตธรรมาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

พระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ชาติกาลและชาติภูมิ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) ประสูติ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันอาทิตย์แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา นพศก จุลศักราช ๑๒๕๙ (ร.ศ. ๑๑๖) ที่บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี.ท่านบิดาชื่อ หงส์ ศิริสม เป็นชาวโพธาราม ท่านปู่สืบเชื้อสายมาจากจีนแซ่ตัน ท่านย่าสืบเชื้อสายมาจากชาวเวียงจันทน์ ส่วนท่านมารดา ชื่อ จีน นามสกุลเดิมว่า ประเสริฐศิลป์ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ บ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังท่านบิดาได้อุปสมบทเป็นภิกษุมาอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ถึงมรณภาพ เมื่ออายุ ๘๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๖) ส่วนท่านมารดาก็ได้บวชเป็นชีมาอยู่ข้างวัดมกุฏกษัตริยาราม ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๘๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๐๕) สมเด็จเป็นบุตร หัวปีในจำนวนพี่น้อง ๗ คน

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)

ประวัติโดยสังเขป
ชาติภูมิ นามเดิม ประจวบ นามสกุล เนียมหอม นามฉายา กนฺตาจาโร เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖เวลา ๑๑.๔๐ น. ที่หมู่บ้านโรงจีน ตำบล บางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรคนที่หนึ่งของคุณพ่อคง – คุณแม่ท้อน เนียมหอม ได้เข้าเรียนระดับประถมเมื่ออายุ ๑๐ ปี
ที่โรงเรียนเฉลียววิทยา วัดเหนือบางแพ

สถานที่ตั้ง

เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง กม.๗๓ ๗๔ ถนนพหลโยธิน

พระกิตติสารมุนี เจ้าอาวาส วัดชูจิตธรรมาราม

สถานะเดิม
ชื่อ สมพงษ์ นามสกุล นิลาภรณ์กุล เกิดวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ จังหวัดสมุทรสาคร

วิทยฐานะ
ป.ธ.๔, น.ธ.เอก, พ.ม., ศษ.บ.(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช), ศน.ม. (ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย)

เนื่องในมงคลพิธีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

แต่งตั้งเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชูจิตธรรมาราม ณ พระอุโปสถวัดชูจิตธรรมาราม
ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชูจิตธรรมาราม

เนื่องในมงคลพิธีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

แต่งตั้งเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชูจิตธรรมาราม ณ พระอุโปสถวัดชูจิตธรรมาราม
ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.